วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6

ตามที่ได้เรียนรู้วิธีการสร้างบล็อกและใช้งานแล้ว ซึ่งอาจารย์ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและสร้างบล็อคด้วยตนเอง และดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บล็ค ผมคิดว่ามีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครูและผู้บริหารจะได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษา และเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ข้อดี ของการทำบล็อก
1. สร้างง่ายและเป็นเครื่องมือช่วยในการประชาสัมพันธ์องค์กร
2. ทำให้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
3. เป็นสื่อที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอให้ผู้คนสาธารณะได้รับรู้
4. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเช้าพื้นที่บนอินเทอร์เน็ต
5. การค้นหาข้อมูลในบล็อก ทำให้เราค้นพบความรู้ และผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านต่าง ๆ
6. เ ปิดโอกาสให้บล็อกเกอร์ได้รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยอิสระ จะรับไว้ จะไม่อ่าน จะตอบ จะลบ ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเจ้าของบล็อก
7. ผู้ที่สร้างบล็อกสามารถ ปรับแต่งบล็อกให้เป็นรูปแบบที่ตนต้องการได้
8. สามารถสร้างเครือข่าย ชุมชนสัมพันธ์ระหว่างบล็อกเกอร์ที่มีความคิด ความสนใจ ความรู้สึก ร่วมกันได้
9. เป็นที่เก็บข้อมูลขององค์กร และการบันทึกประจำวัน

ข้อเสียของการทำบล็อก
1. เนื้อหาหรือข้อความที่อยู่ในบล็อก ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในเชิงวิชาการได้
2. มีอิสระในการนำเสนอบทความ
3. เปิดโอกาสให้พวกที่ไม่หวังดี หรือผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างเข้ามาเปิดใช้บล็อก ทำให้เกิดความขัดแย้ง ทะเลาะกันได้
4. มีการเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เพื่อทำลายกัน