วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 1 แนะนำตนเองชื่อ..นายบัญชา     แก้วซัง

สถานที่ทำงาน...
             วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
             263 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช 80000
             Tel. 075356062

ที่อยู่ปัจจุบัน...   
             46/2 ม.4 ต.ทอนหงส์ อ. พรหมคีรี จ. นครศรีธรรมราช 80320
             Tel. 075356521   มือถือ  0867884906 

ประวัติการศึกษา...
             ประถม        โรงเรียนวัดใหม่  อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
             มัธยม         โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
             ปวช.           วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
             ปวส.           วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้ อ.เมือง จ.สงขลา
             ปม.             วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้ อ.เมือง จ.สงขลา
             ปริญญาตรี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เขตดุสิด กทม.
             ปริญญาโท  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เขตดุสิด กทม.

ประวัติการทำงาน...
             2528 - 2532         วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
             2532 - ปัจจุบัน     วิทยาลัยเทตนิคนครศรีธรรมราช

กิจกรรมที่ 2 แนะนำวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ข้อมูลทั่วไป


         วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เป็นส่วนราชการระดับหน่วยงานอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พัฒนากำลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี ในสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ทันยุค ประกอบอาชีพได้และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

          วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.. 2480 ในนามโรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้ ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัย เมื่อปี พ.. 2519(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและบนเนื้อที่ 38 ไร่ 1 งาน 263 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์   0 -7535- 6062 โทรสาร 0 -7534 -2268 หรือทางเว็บไซต์ e-mail : nktcmoegoth@hotmail.com  www.nktc.moe.go.th
ปรัชญา

    ฝีมือเป็นเยี่ยม วิชาการเป็นเลิศ คุณธรรมสูงยิ่ง

วิสัยทัศน์     
         วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่
         วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นผลิต พัฒนากำลังคนประเภทวิชาอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เสริมสร้างคุณธรรม ความรู้ ทักษะ เป็นที่พึงพอใจของ
ตลาดแรงงาน สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม

พันธกิจ

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และลักสูตรระยะสั้นสาขาช่างอุตสาหกรรมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนาธรรมส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี4.

กลยุทธ์
บริการงานวิชาชีพ ให้กับชุมชนและสังคม
1.
2.
3.
เพิ่มจำนวนผู้เรียนและเปิดสาขางานใหม่ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เชิงวิชาการ มีทักษะในวิชาชีพและ ร่วมมือกับองค์กรทางศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคลังพัฒนาผู้สอนและบุคลากรของสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ในวิชาที่สอน  
1. ทักษะชีวิต อันส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ปัญญาอาชีวะ
3. การปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาตนเองให้ทันเทคโนโลยี

4. เป็นเลิศแห่งภูมิปัญญา และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นโยบาย
1.ส่งเสริมให้มีการบริการทางวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้สังคมไทย1. 2.ผลิตกำลังคนทางด้านช่างอุตสาหกรรม ให้ตรงกับความต้องการของตลาด แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผลิตช่างให้มีคุณภาพและทักษะวิชาชีพ เพื่อนำไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตนเองและสังคม4.ปรับปรุงและยกระดับช่างให้มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมที่ 3 วิธีการใช้ SPSS

วิธีการใช้ SPSS


เราสามารถเปิดงาน  ด้วยคำสั่งจาก  Dialog bog ใน SPSS  ซึ่งจะทำงานใน  Windows  ที่กำหนดมาให้ซึ่งจะสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น  การใช้งาน  SPSS  Productivity  Facilitys  ทำได้ง่ายๆ  โดยทำการ  Click  เลือกในรายการต่อไปนี้
1.  Click  ที่  Start  Menu  (Windows 95)
2.  เลือก  Programs
3.  เลือก  SPSS Productivity  Facility
4.  ในกรณีที่เป็น  Windows NT.  สามารถ  Double  Click ไอคอนในกลุ่มโปรแกรม  SPSS  ได้เลย
5.  เราสามารถเลือกคำสั่งใน  Syntax  Files  ลงในงานที่เราต้องการได้โดยใช้คำสั่ง  Add
·       เมื่อเราทำงานเสร็จแล้ว ต้องการจะ Save งาน  ให้ทำดังนี้
1.  Click ที่ File
2.  Click เลือก Save
·       เมื่อต้องการจะเปิดงานที่ทำไว้  สามารถเปิดจาก Run ใน Toolbar โดยทำการ Click 1  ครั้ง


กิจกรรมที่ 4 ระบบข้อมูลของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ระบบข้อมูลของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

กิจกรรม 5 บทความ..10 วิธี เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข

1.เลือกที่จะมีความสุขที่ทำงาน             ความสุขเป็นทางเลือกที่กว้างมาก และมีเรื่องโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยครั้ง ในความเป็นจริง คุณสามารถเลือกที่จะมีความสุขในที่ทำงานได้ ฟังดูอาจจะง่าย แต่ว่าในความง่ายหรือธรรมดา มักจะเป็นเรื่องยาก-เมื่อถึงเวลาจะต้องทำจริงๆ ทุกๆคนปรารถนาที่จะมีนายจ้างที่ดีที่สุด ในโลก แต่นั่นคงจะเป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นจงคิดในแง่บวกเกี่ยวกับงานของคุณ คำนึงถึงแง่มุมของงานที่คุณทำอยู่ ในด้านที่คุณชอบ หลีกเลี่ยงจากเพื่อนร่วมงานที่มีทัศนคติในด้านลบ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการนินทา หาเพื่อนร่วมงาน ที่คุณชอบ และทำงานด้วยอย่างมีความสุข ใช้เวลาไปกับพวกเขา ทางเลือกในการทำงานของคุณ จะเป็นตัวกำหนดประสบการณ์ และช่วยให้คุณเลือกที่จะมีความสุขในการทำงานได้

2.หาเวลาทำสิ่งที่คุณรักเป็นประจำทุกวัน
            คุณอาจจะรักหรือไม่ได้รักในงานที่ตัวเองทำอยู่ และคุณอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ว่าคุณสามารถค้นพบบางสิ่งที่คุณรักในงานของคุณ ก่อนอื่นลองมองดูตัวเอง ถึงทักษะและความสนใจของคุณ ลงมือค้นหาสิ่งที่คุณมีความสุข ที่จะทำในทุกๆวัน เมื่อคุณได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบในทุกๆ วัน งานที่คุณทำอยู่ จะไม่ดูแย่จนเกินไป

3.มีความเป็นมืออาชีพ และใส่ใจในการพัฒนาตนเอง
             มีผู้หญิงคนหนึ่งบ่นว่า เธอต้องการเปลี่ยนงาน เพราะหัวหน้าของเธอ ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือที่จะพัฒนาในสายงานของเธอ เมื่อถามเธอว่า ใครที่เธอคิดว่า เป็นคนที่เธอคิดว่าสามารถช่วยในการพัฒนาตัวเธอเองได้มากที่สุด คำตอบที่ถูกต้องก็คือ ตัวเธอเอง ตัวคุณเอง จะเป็นคนที่จะได้รับผลประโยชน์ จากการพยายามพัฒนาในสายอาชีพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง คุณต้องมีความรับผิดชอบและใช้สิทธ์ในการเติบโตของตัวเอง ถามหัวหน้าเฉพาะสิ่งที่จำเป็น สิ่งที่มีความหมายหรือมีความสำคัญ กำหนดทิศทาง ในการพัฒนาตัวเอง และก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น คุณจะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดจากการเติบโต ในขณะเดียวกัน คุณจะสูญเสียผลประโยชน์เช่นกัน หากคุณอยู่เฉยๆ โดยไม่ทำอะไรเลย

4.มีความรับผิดชอบ และต้องรับรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในที่ทำงาน
             คนหลายคนมักจะบ่นเป็นประจำทุกวัน ว่าพวกเขาไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่มากพอ เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัท โปรเจคงานในแผนก หรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน พวกเขามัวแต่รอแต่หัวหน้า ที่จะมาให้ข้อมูล ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นไปได้น้อยมาก เพราะหัวหน้าก็มีงานยุ่งและก็ต้องรับผิดชอบงานมากมายอยู่แล้ว และหัวหน้าไม่รู้หรอกว่าอะไรที่พนักงานไม่รู้ ดังนั้น ค้นหาข้อมูลที่จำเป็นด้วยตัวคุณเอง เพื่อใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร และใช้มัน อาจใช้วิธีพูดคุยกับหัวหน้าของคุณสัปดาห์ละครั้ง ถามคำถามที่จำเป็น เรียนรู้มัน และรับผิดชอบต่อข้มูลข่าวสารที่ได้รับ

5.ติดตามถึงผลที่ตอบรับกลับมาบ่อยๆ
             คุณอาจจะเคยเจอประโยคเช่นนี้ “หัวหน้าไม่เคยมีการตอบรับกลับมาเลย ผมจึงไม่รู้ ว่าผมต้องทำอะไร”
ให้เผชิญหน้ากับมัน เพราะคุณเท่านั้นที่รู้ว่าจริงๆ แล้ว ควรจะทำอย่างไร ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณมีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอในการทำงาน ให้คิดเกี่ยวกับการพัฒนาและทำงานอย่างจริงจัง หลังจากนั้นให้หัวหน้าประเมิณงานของคุณ และเมื่อคุณคุยกับลูกค้าก็เช่นเดียวกัน ผลตอบรับจากลูกค้าจะกลับมาเป็นข้อพิสูจน์ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตนเอง

6.รักษาสัญญาที่คุณได้ให้สัญญาไว้
             การรักษาสัญญาในการทำงาน อาจทำให้งานของคุณมีความกดกัน เพราะคุณไม่สามารถ รักษาข้อตกลงที่กำหนดไว้ก่อนหน้าได้ พนักงานหลายคน ใช้เวลามากมายไปกับการหาข้อแก้ตัว ทั้งยังกังวลเกี่ยวกับผลที่จะตามมาเนื่องจากไม่สามารถทำงานให้เสร็จ คุณต้องสร้างระบบการจัดการและการวางแผนที่ดี ที่ช่วยให้คุณประเมิณความสามารถที่จะทำงานให้สำเร็จตามข้อตกลงที่วางไว้ อย่าเสนอตัวถ้าคุณไม่มีเวลา ถ้ามีงานที่ต้องใช้ระยะเวลามากเกินกว่าที่มี ต้องวางแผนให้ครอบคลุมที่จะคุยกับหัวหน้าเพื่อแก้ปัญหา อย่าจมปลักอยู่กับงานท่วมหัวที่คุณไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้

7.หลบเลี่ยงสิ่งที่เป็นด้านลบ
             การเลือกที่จะมีความสุขในที่ทำงาาน หมายถึง การหลีกเลี่ยงที่จะรับสิ่งที่เป็นด้านลบ หลีกเลี่ยงการนินทา ไม่มีประโยชน์ที่จะปล่อยให้เพื่อนร่วมงาน ที่มีอคติเข้ามามีผลกระทบต่อจิตใจ อย่าปล่อยให้มันทำให้คุณต้องรู้สึกไม่ดีกับการทำงาน

8.ทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ และกล้าหาญ
             ถ้าคุณเหมือนคนทั่วๆ ไป คุณมักจะไม่ชอบความขัดแย้ง เหตุผลในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ธรรมดามาก เพราะคนส่วนใหญ่ไม่เคยถูกฝึกให้มีส่วนร่วมในความขัดแย้งอย่างมีความหมาย ดังนั้นคุณมักจะคิดว่า ความขัดแย้งเป็นเรื่องน่ากลัว ซึ่งจริงๆ แล้ว ความขัดแย้ง จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย และเพิ่มวิสัยทัศน์ให้กับคุณด้วย ความขัดแย้งช่วยให้คุณบริการลูกค้าได้ดีขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จ
ในความเป็นจริง คนทำงานจะมีความสุข เพราะสามารถทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ความกล้าที่จะเผชิญความขัดแย้ง จะช่วยให้คุณไปถึงจุดมุ่งหมายที่ได้วาดฝันเอาไว้

9.เป็นมิตรกับผู้อื่น
              จากหนังสือเรื่อง What the World’s Greatest Managers Do Differently โดย Marcus Buckingham and Curt Coffman มีคำถามหนึ่งในคำถามสำคัญหลายๆ คำถาม นั่นคือ “คุณมีเพื่อนที่ดีที่สุดจากการทำงานหรือไม่” และเมื่อพนักงานได้ตอบคำถามนี้ คำตอบของพวกเขาเป็นตัวชี้วัดทำไมพวกเขาจึงมีความสุข และได้รับการกระตุ้นให้ทำงาน การได้ทำงานอย่างสนุกกับเพื่อนร่วมงาน เป็นมาตราฐานด้านดีที่เห็นได้ชัด ช่วยเพิ่มประสบการณ์การทำงานอย่างมีความสุข เมื่อคุณให้เวลากับการเรียนรู้เพื่อนร่วมงาน คุณอาจจะรู้สึกสนุกที่ได้ทำงานกับพวกเขา หลังจากนั้นเครือข่ายในการทำงานจะคอยช่วยเหลือและสนับสนุนคุณในด้านการทำงานด้วย

10. ถ้าทั้ง 9 ข้อที่ผ่านมาไม่สามารถช่วยได้ การหางานใหม่ จะช่วยให้คุณยิ้มได้อีกครั้ง
              ถ้าไอเดียทั้งหมดนี้ ไม่สามารถช่วยให้มีความสุขในการทำงานได้ คงจะถึงเวลาที่จะต้องประเมินหัวหน้า งาน และหน้าที่รับผิดชอบของคุณทั้งหมด คุณไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเวลาไปกับการทำงานที่คุณไม่ได้รัก เพราะ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ของแต่ละที่ไม่ได้เปลี่ยนกันได้ง่ายๆ นัก ใช้เวลาไปหางานใหม่ดีกว่า แล้วคุณจะยิ้มออก