วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 2 แนะนำวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ข้อมูลทั่วไป


         วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เป็นส่วนราชการระดับหน่วยงานอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พัฒนากำลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี ในสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ทันยุค ประกอบอาชีพได้และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

          วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.. 2480 ในนามโรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้ ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัย เมื่อปี พ.. 2519(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและบนเนื้อที่ 38 ไร่ 1 งาน 263 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์   0 -7535- 6062 โทรสาร 0 -7534 -2268 หรือทางเว็บไซต์ e-mail : nktcmoegoth@hotmail.com  www.nktc.moe.go.th
ปรัชญา

    ฝีมือเป็นเยี่ยม วิชาการเป็นเลิศ คุณธรรมสูงยิ่ง

วิสัยทัศน์     
         วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่
         วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นผลิต พัฒนากำลังคนประเภทวิชาอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เสริมสร้างคุณธรรม ความรู้ ทักษะ เป็นที่พึงพอใจของ
ตลาดแรงงาน สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม

พันธกิจ

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และลักสูตรระยะสั้นสาขาช่างอุตสาหกรรมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนาธรรมส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี4.

กลยุทธ์
บริการงานวิชาชีพ ให้กับชุมชนและสังคม
1.
2.
3.
เพิ่มจำนวนผู้เรียนและเปิดสาขางานใหม่ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เชิงวิชาการ มีทักษะในวิชาชีพและ ร่วมมือกับองค์กรทางศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคลังพัฒนาผู้สอนและบุคลากรของสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ในวิชาที่สอน  
1. ทักษะชีวิต อันส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ปัญญาอาชีวะ
3. การปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาตนเองให้ทันเทคโนโลยี

4. เป็นเลิศแห่งภูมิปัญญา และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นโยบาย
1.ส่งเสริมให้มีการบริการทางวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้สังคมไทย1. 2.ผลิตกำลังคนทางด้านช่างอุตสาหกรรม ให้ตรงกับความต้องการของตลาด แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผลิตช่างให้มีคุณภาพและทักษะวิชาชีพ เพื่อนำไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตนเองและสังคม4.ปรับปรุงและยกระดับช่างให้มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น